خبرگزاری محلی نیکی ژاپن در ۲۱  ام ماه مه گزارش داد که مجلس نمایندگان این کشور قوانین جدیدی را در خصوص ارزهای دیجیتال در مجلس ملی تصویب کرده است.

ارزجو: طبق گزارش ها، مجلس نمایندگان ژاپن در یک جلسه اخیر به اصلاحاتی را در خصوص ارزهای دیجیتال در قوانین مالی موجود پیشنهاد داده است.

به گفته  خبرگزاری نیکی، اصلاحیه های دو قانون مالی ژاپن – قانون ابزار مالی و اوراق بهادار و خدمات پرداخت – قصد دارند قوانین داخلی را در مورد روند معاملات ارزهای دیجیتال تقویت کنند. این اصلاحات طبق گزارش ها قوانین تجارت ارزهای دیجیتال، به این قوانین مالی اضافه خواهد شد.

قانون جدید همچنین شامل تغییر اصطلاحات مربوط به ترمینولوژی ارزهای دیجیتال می شود و اصطلاح “ارزهای مجازی” به “دارایی های ارزهای دیجیتال” تغییر داده می شود.

قانونگذاران ژاپن برای اولین بار مقررات مربوط به تجارت ارزهای دیجیتال را در ماه مارس ۲۰۱۹ معرفی کردند. هیئت اجرایی دولت ژاپن، کابینه ژاپن، با تصویب اصلاحات پیشنهادی در مورد قوانین مالی و خدمات پرداخت ژاپن و محدود کردن اهرم در معاملات حاشیه ارزهای دیجیتال در دو تا چهار برابر سپرده اولیه  موافقت کردند.

تجارت حاشیه استفاده از وجوه قرض گرفته شده از یک کارگزار را برای تجارت دارایی مالی، که وثیقه وام را تشکیل می دهد، نشان می دهد. در ماه آوریل، وزیر دارایی ژاپن و معاون نخست وزیر تارو آسو Taro Aso  از خبرنگاران خواست تا از اصطلاح “ارزهای مجازی” دیگر استفاده نکنند و به جای آن از اصطلاح و نام جدید قانونی دارایی های ارزهای دیجیتال استفاده کنند.