تلور

Tellor
قیمت به تومان
3,573,262 تومان
بالاترین قیمت روز
3,830,569 تومان
پایین قیمت روز
3,533,863 تومان
۱ ساعت
0.32 %
۲۴ ساعت
0.76 %
۱ هفته
43.49 %