دکسی

DeXe
قیمت به تومان
884,129 تومان
بالاترین قیمت روز
889,341 تومان
پایین قیمت روز
804,723 تومان
۱ ساعت
0.41 %
۲۴ ساعت
4.1 %
۱ هفته
13.27 %